Estatuts

ESTATUTS DEL PARTIT POLÍTIC VERDS D’ANDORRA

Descarregar versió en anglès (english): Statutes of the “Green Political Party of Andorra”


Article 1 – Denominació

Amb la denominació de VERDS D’ANDORRA es constitueix un partit polític sota la forma d’associació sense ànim de lucre d’acord amb la legislació vigent.

Article 2 – Domicili social

El partit té el domicili social al Principat d’Andorra, al carrer de l’Aigüeta, 10, entresòl, Andorra la Vella.

El domicili es pot traslladar per acord del Congrés del partit.

Article 3 – Objecte social

El partit té per objectiu treballar per a una societat ecològicament viable i sostenible i econòmica i socialment democràtica i solidària comptant amb la participació de les dones i homes progressistes en el marc del pluralisme polític.

El partit es configura com a moviment social i participatiu inspirat en els principis i valors fonamentals de l’ecologisme, el progressisme social, la igualtat, la solidaritat, el feminisme i la pau amb voluntat d’enfortir la democràcia participativa arreu del país i amb vocació europeista.

Per a la consecució dels seus objectius el partit participarà en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la formulació de programes i la presentació i recolzament de candidats en els processos electorals i promourà el debat social i polític amb la finalitat de conscienciar el conjunt dels ciutadans i les administracions públiques respecte dels objectius assenyalats. En la seva actuació institucional el partit es regirà pels valors de la responsabilitat, la transparència i la implicació ciutadana.

El partit pot realitzar activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els afiliats o membres dels òrgans de direcció.

El partit pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord en cada cas amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament vigent.

Article 4.- Independència

El partit té plena independència en la definició de la seva línia política i elaboració de programes, i preveu la col·laboració amb altres forces polítiques i socials que admetin treballar conjuntament en el marc de la línia programàtica del partit per a la confecció de programes i candidatures electorals.

Article 5 – Durada

El partit es constitueix per una durada indefinida.

Article 6. Legislació aplicable

El partit té personalitat i capacitat jurídica pròpies i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions de 29 de desembre del 2000, pel Reglament del registre d’associacions d’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

Article 7 – Condicions d’admissió dels afiliats

Poden formar part del partit tots els ciutadans majors d’edat que ho sol·licitin d’acord amb la regulació prevista als presents Estatuts i amb la plena acceptació del programa i Estatuts així com dels acords adoptats pels òrgans del partit i es comprometin al pagament de les quotes establertes.

Els menors d’edat majors de 16 anys podran ser admesos com a afiliats però no podran elegir ni ser elegits com a membres del òrgans de direcció fins que assoleixin la majoria d’edat.

La Comissió Política Nacional resoldrà sobre les sol·licituds d’admissió dels nous afiliats atenent el seu criteri sobre el compliment de la conducta política i la constatació de l’acceptació dels requisits establerts en aquest article i la disposició al compliment dels deures establerts.

Article 8 – Baixa dels afiliats

Els afiliats tenen dret a donar-se de baixa del partit i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat.

La persona que desitgi renunciar a la seva condició d’afiliada ho ha de comunicar per escrit dirigit al president de la Comissió Política Nacional.

Si l’afiliat que es dóna de baixa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.

Article 9 – Drets dels afiliats

Són drets dels afiliats i les afiliades:

a) Participar en l’elaboració del programa del partit i la seva línia d’actuació política a través dels òrgans socials.

b) Ser elector i elegible a totes les instàncies organitzaves del partit i en la designació de candidats a càrrecs de representació pública.

c) Ser plenament informats i rebre comptes de la gestió política i econòmica dels òrgans de direcció del partit i de la seva composició.

d) Rebre de l’organització del partit el suport tècnic i material per a la promoció del programa polític acordat.

e) Aportar les idees, suggeriments i plantejaments que consideri interessants per a la seva òptima promoció i desenvolupament en el marc de l’ organització del programa del partit.

f) Assistir a les reunions de l’organització de base que li correspongui i participar en el debat per a l’ elaboració de la línia d’actuació política del partit.

g) Impugnar els acords del partit que considerin contraris a la Llei o els Estatuts, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.

Article 10 – Deures dels afiliats

Són deures dels afiliats i les afiliades:

Ser lleials als objectius i les finalitats del partit i actuar per assolir-los.

b) Propagar i aplicar el programa i els acords del partit en els diversos àmbits on actuï.

c) Abstenir-se de militar en qualsevol altra organització política, sense haver-ho posat prèviament en coneixement de la Comissió Política Nacional.

d) Contribuir al sosteniment del partit i pagar regularment les quotes aprovades per la Comissió Política Nacional.

e) Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans del partit.

Article 11 – Règim disciplinari

Constitueixen infraccions que podran donar lloc a les sancions corresponents:

a) L’incompliment dels acords del partit, els actes o conductes contraris als principis del partit, els Estatuts, el seu programa i els acords adoptats pels òrgans del partit.

b) La realització de declaracions que puguin deteriorar la imatge pública del partit o d’acusacions greus i injustificades en contra d’altres afiliats.

c) L’incompliment dels deures establerts a l’article 10 dels presents Estatuts.

Iniciat un procediment sancionador aquest podrà concloure amb la imposició d’alguna de les sancions següents:

a) Advertència

b) La suspensió dels drets de l’afiliat per un termini màxim d’un any.

S’imposaran si les conseqüències de l’acte sancionable es limiten a l’àmbit intern del partit i sense cap repercussió externa en la imatge o actuació externa del partit.

c) La suspensió dels drets de l’afiliat per un termini d’un a tres anys.

d) L’expulsió del partit.

S’imposaran si la conseqüència de l’acte sancionat té repercussions negatives en la imatge o actuacions externes del partit.

Article 12 – Procediment sancionador

Per a la iniciació i tramitació del procediment i eventual imposició de les sancions serà competent la Comissió de Disciplina Interna el funcionament de la qual es regirà per les disposicions del Reglament de garanties.

L’inici del procediment sancionador es comunicarà a l’afectat per escrit, amb indicació dels motius que ho justifiquen, perquè en el termini de sis dies pugui al·legar per escrit el que consideri convenient en la seva defensa. Transcorregut el termini esmentat, s’hagin presentat o no les al·legacions, s’acordarà per part de l’òrgan competent la decisió corresponent que haurà de ser sempre motivada.

Els acords d’imposició de sancions són executius des de la seva adopció i poden ser recorreguts per la persona interessada davant la Comissió Política Nacional en el termini de trenta dies des de la seva adopció, sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

La Comissió de Disciplina Interna està composta per un mínim de tres i un màxim de nou membres nomenats pel Congrés dels quals la meitat menys un com a mínim hauran de ser membres de la Comissió Política Nacional.

Article 13- Òrgans del partit

Son òrgans del partit el Congrés Nacional del Verds, la Comissió Política Nacional i la Comissió Permanent.

Article 14 – El Congrés Nacional dels Verds

El Congrés Nacional dels Verds és l’òrgan sobirà del partit que reuneix la totalitat dels afiliats i afiliades.

El Reglament del Congrés pot preveure que l’assistència al Congrés es faci per mitjà de representats sempre que aquests siguin escollits pels afiliats i el seu nomenament es faci atenent criteris de proporcionalitat i representativitat del territori.

Són funcions del Congrés:

a) Aprovar les normes de funcionament del propi Congrés.

b) Rebre comptes de la gestió de la Comissió Política Nacional i aprovar-les o censurar-les.

c) Aprovar el programa, la línia política del partit i adoptar els acords i resolucions que consideri adequades en ordre a la seva aplicació.

d) Elegir mitjançant vot lliure i secret els membres de la Comissió Política Nacional i, en el seu cas, revocar-los.

e) Elegir els membres de la Comissió Permanent.

f) Elegir els membres de la Comissió de Disciplina Interna.

g) Acordar la unió o la fusió del partit amb altres formacions polítiques o la incorporació del partit a una federació de partits.

h) La modificació dels Estatuts del partit.

i) Acordar, en el seu cas, la dissolució del partit.

Article 15 – Convocatòria, quòrum i adopció d’acords pel Congrés

El Congrés s’ha de reunir almenys una vegada cada dos anys en sessió ordinària.

La Comissió Política Nacional a iniciativa pròpia o a instància d’una desena part dels afiliats pot convocar una sessió extraordinària del Congrés. En el cas de la convocatòria a instància dels afiliats, aquests han d’adreçar la sol·licitud a la Comissió Política Nacional, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.

La constitució vàlida del Congrés en primera convocatòria requereix que al- menys hi siguin presents o representats la meitat dels membres de dret. En segona convocatòria serà suficient que hi siguin presents o representats la cinquena part dels membres de dret.

La Comissió Política Nacional ha de convocar les sessions ordinàries del Congrés amb una antelació de 35 dies, indicant l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

Una desena part dels membres de dret del Congrés pot demanar a la Comissió Política Nacional d’incloure noves qüestions en l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 8 dies abans de la reunió. La Comissió Política Nacional ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres.

Els acords del Congrés es prenen per majoria dels assistents i representats, llevat per a aquelles matèries que els Estatuts o bé la legislació ho disposin altrament.

Els acords del Congrés es fan constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vist-i-plau del president.

Qualsevol afiliat té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions del Congrés. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.

El reglament de funcionament del Congrés preveurà les causes i formes en les quals els membres de dret poden delegar el seu vot en un altre membre que els representi. En cap cas cap assistent podrà representar per delegació a més de dues persones.

Els assistents a una sessió del Congrés que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti en l’acta.

Article 16 – La Comissió Política Nacional

La Comissió Política Nacional és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió del partit, que dirigeix el partit entre congressos i el representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici.

Són facultats de la Comissió Política Nacional:

1.- Designar en el seu si un president, un secretari i les comissions específiques que consideri oportú.

2.- Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions de l’assemblea general. Quan entre els punts de l’orde del dia figuri l’elecció de membres de la Comissió Política Nacional l’acord de convocatòria del Congrés determinarà el nombre dels seus integrants a escollir.

3.- Qualsevol altra funció que en els estatuts no s’hagi atribuït de forma expressa a cap altre òrgan.

La Comissió Política Nacional està formada per un nombre variable de membres nomenats pel Congrés d’acord amb els criteris següents:

S’escollirà un nombre equivalent al 10 % dels afiliats al partit entre els assistents al Congrés.

També formaran part de la Comissió Política Nacional els membres de la Comissió Permanent i els càrrecs electes del partit.

Els càrrecs dels membres de la Comissió Política Nacional tenen una durada de quatre anys des del seu nomenament. Els membres de la Comissió Permanent i els càrrecs electes ho seran mentre mantinguin la dita condició.

Els nomenaments i els cessaments dels membres de la Comissió Política Nacional hauran de ser comunicats al Registre d’Associacions per a la seva inscripció si així resulta legalment exigible.


Article 17 – Convocatòria i adopció d’acords per la Comissió Política Nacional

El president convoca la Comissió Política Nacional amb una antelació de cinc dies, fixant el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia.

Un terç dels membres de la Comissió Política Nacional poden sol·licitar-ne al president la convocatòria, que aquest ha de fer efectiva en el termini de cinc dies.

Un terç dels membres de la Comissió Política Nacional poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.

La Comissió Política Nacional queda vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat dels seus membres. La Comissió també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

Els acords de la Comissió Política Nacional es prenen per majoria dels assistents. El vot del president és diriment en cas d’empat.

Tots els acords de la Comissió Política Nacional s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vist-i-plau del president. Qualsevol afiliat té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Comissió Política Nacional. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.

Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta.

Els membres de la Comissió Política Nacional han de respondre davant del partit, dels afiliats i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència.

La responsabilitat dels membres de la Comissió Política Nacional és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 18 – La Comissió Permanent

La Comissió Permanent serà escollida pel Congrés en una votació sobre una o diverses llistes tancades integrades per un mínim de cinc i un màxim d’onze membres.

Cada llista que es presenti anirà ordenada corresponent al primer de la llista el càrrec de president o presidenta, al segon el de vice-president o vice-presidenta, al tercer el de secretari i a la resta el de vocals.

El Comissió Permanent representa per mitjà del president al partit qui convoca i presideix les reunions de la pròpia Comissió Permanent i de la Comissió Política Nacional i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

Són funcions de la Comissió Permanent delegables en algun o alguns dels seus membres les següents:

a) Executar els acords de la Comissió Política Nacional i representar al partit per delegació de la Comissió Política Nacional en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici.

b) Atorgar tota classe d’actes, contractes o negocis jurídics, establint els pactes, condicions i clàusules que s’estimin pertinents; transigir i pactar arbitratges.

c) Realitzar cobraments, pagaments, lliuraments, endossos, negocia­cions i acceptacions de tota classe d’ operacions de gir i crèdit, àdhuc atorgar i acceptar avales, percebre les quantitats que es deguin a l’organització per qualsevol motiu.

g) Obrir, disposar, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, disposar dels seus saldos i efectuar dipòsits en qualsevol Banc, entitat creditícia o organis­mes oficiales i verificar tots els contractes admesos per la legislació bancària.

i) Prendre diner a préstec o crèdit, reconèixer deutes o crèdits i atorgar o acceptar les garanties pertinents, personals, hipotecàries o prendàries sobre qualsevol classe de béns i valors i modificar-les, prorrogar-les o cancel·lar-les.

j) Contractar i acomiadar empleats, determinant les funcions i retribucions, i subscriure tot tipus de documentació congruent amb la dita facultat; concertar, modificar o cancel·lar tot tipus de contractes d’assegurances en qualsevol de les fórmules admeses per la legis­lació en matèria d’assegurances.

Article 19 – El secretari

El secretari de la Comissió Permanent juntament amb el president firma el llibre de registre d’afiliats, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats del partit i el llibre inventari dels seus béns, certifica tota la documentació del partit, aixeca les actes de les reunions i emet diligències.


Article 20.- Les assemblees locals

Les assemblees locals són les organitzacions on es canalitza la participació directa dels afiliats en la vida política del partit. Seran constituïdes per la Comissió Política Nacional amb un àmbit territorial o sectorial en funció del nombre d’afiliats en cada territori o sector d’activitat social per a l’aplicació del programa i la línia política del partit en el seu àmbit.

Les Assemblees locals escolliran una Comissió d’ Organització que serà presidida per un secretari designat directament per l’assemblea i que tindrà el nombre de membres que lliurement acordi l’assemblea i les funciones d’aplicació de les línies polítiques acordades per l’assemblea local al seu àmbit d’actuació.


Article 21.- Eleccions i participació institucional

La Comissió Política Nacional és l’òrgan competent per decidir la presentació del partit a les convocatòries electorals, l’aprovació del programa electoral i la composició de les candidatures, així com per a la constitució de coalicions electorals.

L’acceptació de la candidatura obliga el candidat a desenvolupar la campanya electoral segons les directrius del partit i, en cas de ser elegit, estar a disposició del partit i dels electors i aplicar el programa i els acords del partit en la seva actuació institucional.

El partit prioritzarà la paritat entre sexes en totes les llistes a càrrecs públics o institucionals.

Article 22. Impugnació d’acords

Els afiliats que hagin fet constar en l’acta de reunió del Congrés o de la Comissió Política Nacional, el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als presents Estatuts, o si beneficia uns afiliats o tercers en perjudici d’uns altres afiliats o dels interessos del partit, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.

Els afiliats que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

El Congrés pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.


Article 23 – Procediment de reforma dels Estatuts

La modificació dels Estatuts ha d’aprovar-se per majoria absoluta dels assistents i representats.

No obstant això, la modificació del domicili social pot ser aprovada per majoria simple.

Article 24 – Règim econòmic i patrimonial

Constitueixen els recursos del partit les quotes que han de fer efectives tots els afiliats i que fixa la Comissió Política Nacional, a més de les subvencions, ajudes i donacions que el partit pugui rebre d’acord amb la legislació vigent.

Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden ser consultats per tots els socis, han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel president i pel secretari.


Article 25 – Dissolució del partit

El partit es dissol:

1.- Per acord del Congrés del partit.

2.- Per sentència judicial ferma, en els termes previstos en el Codi penal.

Article 26 – Liquidació

Una vegada adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Comissió Política Nacional o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial es constitueixen en liquidadors.
Correspon als liquidadors l’administració del partit a partir del moment del seu nomenament.

Amb la finalitat de liquidar el partit els liquidadors han de:
1.- Cobrar els crèdits pendents.
2.- Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.
3.- Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
4.- Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els afiliats o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.
5.- Sol·licitar al Registre d’associacions la cancel·lació del partit.
6.- Realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries per al bon fi del partit.

 


 

Descarregar versió en anglès (english): Statutes of the “Green Political Party of Andorra”