Declaració de Principis

Declaració de Principis – Verds d’Andorra

Descarregar versió en anglès (english): Principles Declaration “Green Political Party of Andorra”


El partit VERDS D´ANDORRA neix del compromís amb la vitalitat, la diversitat i els drets dels éssers humans i la Terra que ara estan en perill a causa d’un model de producció i de consum que busca obtenir creixement econòmic il·limitat i benefici privat a qualsevol preu. Davant l’actual pèrdua accelerada de les riqueses naturals que afecta les societats ara i sobretot en el futur i enfront dels patiments i desigualtats al món, afirmem la necessitat de fer canvis fonamentals en els nostres valors, actituds i maneres de viure.

Volem èsser una resposta a la necessitat d’una profunda renovació de la política i la societat i volem representar totes aquelles persones que no se senten identificades amb l’actual ventall polític del nostre país.
Desitgem que la gent recuperi la il·lusió per una política diferent. Davant la desacreditació ocasionada per interessos privats i insolidaris, reivindiquem un espai necessari per al fet col·lectiu i democràtic davant els grans reptes socials i ecològics del nostre temps. Avui és imprescindible un canvi radical en la política, capaç de donar impuls a una nova fase de canvis que permetin construir una societat veritablement democràtica, socialment justa, econòmicament sostenible i ecològicament viable.

Vivim en un món injust i cada cop més insostenible. L’actual model de creixement descontrolat provoca enormes desigualtats entre persones i pobles, a més de trobar-se a la base d’una amenaça ecològica per a la supervivència i el futur. La globalització financera i comercial pretén mercantilitzar tots els àmbits de la vida, ja que augmenta els fenòmens d’exclusió social, l’explotació, les desigualtats, l’espoli dels recursos naturals i la degradació de l’entorn, sense oblidar la manca de respecte per als éssers humans.

Però aquest també és un món en què la ciutadania no es resigna a fer un paper de mers espectadors. Som part del moviment cada vegada més internacional que planteja un altre món possible. Un moviment de dones i homes que, diàriament, amb les seves decisions més quotidianes i amb les seves accions locals, estan promovent un canvi social que no pel fet de ser pacífic resulta menys efectiu.

Els VERDS D’ANDORRA ens definim en els principis de l’ecologisme, del progressisme transformador, del feminisme, del pacifisme i, sobretot, de la democràcia participativa. El nostre projecte es basa en la més àmplia participació de la ciutadania i tots els ciutadans han de poder gaudir d’aquest dret d’implicar-se en la vida política del país on viuen.

La nostra acció política parteix de les condicions de vida de les persones i de les seves complexitats en tant que dones i homes, treballadors, gent gran, joves, i totes aquelles persones que lluiten per la pau i els drets de les persones.

El nostre treball es desenvolupa al costat de la diversitat dels moviments socials i solidaris, dels sindicats, de les lluites veïnals, dels moviments ecologistes i de totes aquelles iniciatives ciutadanes que volen promoure la millora social i ambiental.

Ens identifiquem amb els verds europeus, una força sociopolítica innovadora i jove, que té una presència creixent a les institucions locals, estatals i comunitàries d’arreu d’Europa.

Com també a la resta d’Europa, volem ser una força verda de renovació política i canvi enfront de l’immobilisme ecològic i social, la manca d’idees per afrontar un futur més sostenible i la improvització governamental. Volem activar una part dinàmica i àmplia de la ciutadania que no es veu representada.

Els VERDS D’ANDORRA ens plantegem deu reptes per arribar a configurar una nova política en aquest segle XXI, amb l’objectiu d’aconseguir una societat de dones i homes lliures i iguals en un planeta habitable:

1. Una política ecològica per preservar el planeta.

Cada cop és més evident la impossibilitat d’un creixement i un consum il·limitats en un planeta exhaurible com és el nostre. La solidaritat amb els països empobrits, la germandat activa que conviu amb nosaltres i amb les futures generacions, demana una transició ecològica urgent de tots els processos i els volums dels sectors econòmics en la seva totalitat, amb l’objectiu d’assegurar l’estabilitat del clima, la integritat i la regeneració dels ecosistemes, la preservació de la biodiversitat i la protecció de la salut i el benestar propis. Avui més que mai és necessari garantir el dret a una vida sana per a tothom, amb un consum socialment i ecològicament sostenible basat en el principi de precaució, de qualitat de vida, d’equitat i de suficiència.

Considerem que els éssers humans som part del món natural i que hem de respectar i tenir cura de les necessitats específiques de totes les formes de vida.


2. Una societat igualitària i plural.

Reivindiquem una economia al servei de la majoria amb un objectiu principal: la satisfacció de les necessitats socials i ambientals, l’estabilitat i la salut. Volem aconseguir unes polítiques de benestar que garanteixin els drets socials de manera universal, adaptades a les realitats canviants en la nostra societat i capaces de protegir les persones davant els nous fenòmens de precarització i d’exclusió social. És prioritari superar l’elevat dèficit de polítiques socials d’Andorra en relació amb els països més avançats d’Europa en temes com l’atur, la sanitat o les persones amb discapacitats, entre altres.


3. Redistribució de la riquesa.

És necessari el desenvolupament d’un sistema d’ordenament fiscal, element necessari per aconseguir establir unes bones relacions amb Europa i deixar de figurar a la llista dels paradissos fiscals. Cal també instaurar la imposició proporcional directa i indirecta, fet que permetrà la redistribució de la riquesa i garantirà així el benestar i la seguretat ciutadana.


4. Feminitzar la societat.

La plena igualtat entre homes i dones reconeguda per la Constitució cal que sigui una realitat. Feminitzar la societat vol dir ampliar la presència i la igualtat d’oportunitats per a les dones mitjançant polítiques d’acció positives que permetin repartir i compartir el treball, tant en l’àmbit laboral com en el domèstic, i aconseguir la participació de les dones en tots els àmbits de presa de decisions.
Feminitzar vol dir també dignificar el paper de les dones en el disseny i en els canvis del conjunt de la societat.
És prioritari erradicar amb contundència la violència de gènere de la nostra societat.


5. Una democràcia participativa que garanteixi els drets dels ciutadans.

Cal oferir una nova forma d’entendre la política. El nostre objectiu és una democràcia en què la ciutadania sigui la principal protagonista. Els valors de responsabilitat, transparència i participació ciutadana han de guiar la nostra actuació pública. La vida política ha de basar-se en el foment de la informació total i transparent, el debat, la decisió i el control de les estructures polítiques per part de la ciutadania més enllà de les consultes electorals.


6. Iguals per viure, diversos per conviure.

Que les nostres societats són cada cop més diverses i complexes és un fet i una realitat. Treballarem per la integració social, garantint la igualtat de les persones i els grups amb independència del seu origen, religió o cultura i valorant la diversitat i la creativitat culturals que ens enriqueixen. La immigració és un fenomen social que ha d’assimilar-se amb solidaritat internacional i plenitud de drets i deures dels ciutadans. Cal, en aquest sentit, procedir a una reforma del Codi de la nacionalitat, rebaixant-ne els anys d’obtenció a deu anys, com recomana l’informe de la comissió europea del Consell d’Europa contra el racisme i la intolerància, per tal de garantir la integració, la convivència i la normalització ciutadana en el si de la nostra societat. Altrament considerem necessari que els ciutadans residents puguin votar a les eleccions comunals.


7. Un nou impuls europeista.

Volem ser una força europeista i apostem per una Europa federal oberta i plural, cohesionada socialment i ecològicament. Aspirem, doncs, a la nostra integració en la Federació Europea de Partits Verds.


8. Afavorir l’emancipació i la formació de la gent jove.

La incertesa i la inseguretat són elements dominants en la vida dels joves. La precarietat salarial i l’escassetat de sortides laborals, com també les dificultats de progressar en l’àmbit professional han fet plantejar a molts joves d’establir-se en altres llocs. D’altra banda, la dificultat per accedir a un habitage digne i just econòmicament limiten l’accés de la gent jove a l’emancipació. S’han de potenciar en aquesta línia, les ajudes econòmiques als estudiants.


9. Llibertats sexuals.

Defensem un model social en què la diversitat d’opcions i condicions sexuals i els diferents models familiars estiguin normalitzats . Els drets de les persones homosexuals, lesbianes, bisexuals i transgèneres han d’estar plenament garantits.


10. Gent gran: sinònim de dignitat.

Un dels nostres reptes prioritaris envers la societat és el compromís amb la gent gran, compromís que supera el reconeixement efectiu del dret de la gent gran a viure amb dignitat i autonomia personal. Aquest objectiu global s’articula a partir de dos dimensions. D’una banda, el dret als serveis de proximitat i a la participació ciutadana: que la vellesa es visqui amb autonomia i amb protagonisme social. D’altra banda, el dret a la seguretat d’una renda digna: que vellesa, jubilació i viudetat no siguin sinònim de pobresa.

El creixent procés d’interdependència econòmica i cultural s’està produint sota l’hegemonia de les grans corporacions econòmiques i dels estats més industrialitzats. Enfront de la globalització desmesurada, demanem l’aplicació d’estrictes normes socials i ambientals per permetre una governabilitat democràtica basada en polítiques de localització de l’economia, la satisfacció de les necessitats socials bàsiques i la protecció del patrimoni cultural i natural de cada poble. Impulsarem el moviment internacional a favor de la protecció de la biosfera, en defensa de l’extensió dels drets sindicals, socials, polítics, culturals i ecològics arreu del món.

Per tot això, apel·lem a la consciència crítica i pràctica dels ciutadans i ciutadanes que no es resignen, que no són indiferents davant el que està passant avui al món, perquè s’afegeixin al projecte innovador i veritablement democràtic dels Verds d´Andorra.

Principat d’Andorra, maig de 2003

 


 

Descarregar versió en anglès (english): Principles Declaration “Green Political Party of Andorra”