Proposició llei sindical

Proposició de LLEI SINDICAL

Títol 1

De la llibertat sindical

Article 1

1) Totes i tots els treballadors i treballadores tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials.

2) Als afectes d’aquesta Llei, es consideren treballadors i treballadores tant aquells i aquelles que estiguin subjectes a una relació laboral com els i les que ho estiguin amb una relació de caràcter administratiu o estatutari al servei de les administracions públiques.

3) Els i les jutges, magistrats i fiscals no podran pertànyer a cap sindicat mentre estiguin en actiu.

Article 2

1) La llibertat sindical compren:

a) El dret a fundar sindicats sense autorització prèvia, així com el dret a suspendre’ls o extingir-los mitjançant procediments democràtics.
b) El dret del treballador i treballadora a afiliar-se a un sindicat, segons la seva elecció, amb la sola condició d’acceptar els estatuts del mateix o a separar-s’hi, no podent ésser ningú obligat a afiliar-se a un sindicat.
c) El dret de les i els afiliats a escollir lliurement als seus i/o seves representants dins de cada sindicat.
d) El dret a l’activitat sindical.

2) Les organitzacions sindicals, en l’exercici de la llibertat sindical, tenen dret a:

a) Redactar els seus estatuts i reglament, organitzar la seva administració interna i les seves activitats així com formular el seu propi programa d’acció.
b) Constituir federacions, confederacions i organitzacions internacionals, així com afiliar-se a elles i/o retirar-s’hi.
c) No ésser suspeses ni dissoltes sempre i quan no sigui per una resolució en ferm de l’autoritat judicial, basat en l’incompliment greu de les lleis.
d) L’exercici de l’activitat sindical en l’empresa o fora d’ella, que englobarà, en tot cas, el dret a la negociació col•lectiva, a l’exercici del dret de vaga, al plantejament de conflictes individuals i col•lectius i a la presentació de candidatures per a l’elecció de Comitè d’Empresa i delegats o delegades de personal, i dels corresponents òrgans de les Administracions públiques, dins dels terminis previstos en les normes corresponents.

Article 3

1) Els treballadors i treballadores autònomes que no tinguin treballadors i/o treballadores al seu servei, els treballadors i/o treballadores en atur, i els i les que hagin suspès la seva activitat laboral, com a conseqüència de la seva incapacitat o jubilació, podran afiliar-se a les organitzacions sindicals constituïdes, però no podran fundar sindicats que tinguin precisament per objecte la tutela dels seus interessos particulars, sense prejudici de la seva capacitat per a constituir associacions a la tutela de la legislació específica.

2) Qui ostenti càrrecs directius o de representació dins del sindicat on estiguin afiliats no podran desenvolupar, simultàniament, en les Administracions públiques, càrrecs de lliure designació de categoria de director o directora general o semblants, així com qualsevol altre càrrec superior.


Títol 2

Del règim jurídic sindical

Article 4

1) Els sindicats constituïts deuran dipositar, mitjançant els seus promotors o dirigents, els seus estatuts dins d’una oficina pública constituïda per a tal efecte (MINISTERI DE TREBALL).

2) Les normes estatutàries contindran al menys:

a) La denominació de l’organització, que no podrà coincidir ni induir a una confusió amb un altre de legalment organitzada.
b) El domicili i funcionalitat d’actuació del sindicat.
c) Els òrgans de representació, govern, administració i funcionament, així com el règim de provisió electiva dels seus càrrecs, què hauran d’ajustar-se a principis democràtics.
d) Els requisits i procediments per a l’adquisició i pèrdua de la condició dels i les afiliades, així com el règim de modificació dels estatuts, fusió i dissolució del sindicat.
e) El règim econòmic de l’organització que estableixi el caràcter, procedència i destí dels seus recursos, així com els mitjans que permetin als i les afiliades conèixer la situació econòmica.

3) L’oficina pública (MINISTERI DE TREBALL) disposarà, en el termini de deu dies, la publicitat del dipòsit, o el requeriment als seus promotors, perquè en el termini màxim d’uns altres deu dies puguin aportar els defectes trobats. Transcorregut aquest termini, l’oficina pública disposarà la publicitat o rebutjarà el dipòsit mitjançant una resolució exclusivament basada en la carència d’alguns dels requisits mínims, reflectits en les normes estatutàries.

4) L’oficina pública (MINISTERI DE TREBALL) donarà publicitat en el tauler d’anuncis de la mateixa i al BOPA, indicant al menys la denominació, la funcionalitat i la identificació dels promotors i signants de l’acta de la constitució del sindicat.

5) Qualsevol persona estarà facultada per examinar els estatuts dipositats, i l’oficina pública (MINISTERI DE TREBALL) haurà de facilitar, a qui ho demani, una còpia autentificada dels mateixos.

6) Tant l’autoritat pública com qui acrediti un interès directe, personal i legítim, podrà promoure davant l’autoritat judicial la declaració de la no conformitat al dret de qualsevol estatut que hagi estat publicat.

7) El sindicat adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat per a obrar, transcorreguts vint dies hàbils després d’entregar els estatuts.

8) La modificació dels estatuts de les organitzacions sindicals ja constituïdes s’ajustarà al mateix procediment de dipòsit i publicitat regulada en aquest article.

Article 5

1) Els sindicats constituïts a la protecció de la present llei respondran pels actes i acords adoptats pels seus òrgans estatutaris en l’esfera de les seves respectives competències.

2) El sindicat no respondrà pels actes individuals dels seus afiliats i afiliades, a menys que aquests es produeixin en l’exercici regular de les funcions representatives i es provi que dits afiliats i afiliades actuaven en nom del sindicat.

3) Les quotes sindicals no podran ésser objecte d’embargament.


Títol 3

De la representativitat sindical

Article 6

1) La major representativitat sindical reconeguda a determinats sindicats els confereix una singular posició jurídica, a efectes tant de participació institucional com d’acció sindical.

2) Tindran la consideració de sindicats més representatius els que acreditin una especial audiència en els diferents sectors professionals.

3) Les organitzacions que tinguin la consideració de sindicat gaudiran de la capacitat representativa a tots els nivells territorials i funcionals per:

a) Gaudir de representació sindical davant de les Administracions públiques.
b) La negociació col•lectiva.
c) Participar com interlocutors en la determinació de les condicions de treball dins de les Administracions públiques a través dels procediments oportuns de consulta i negociació.
d) Participar en els sistemes no jurisdiccionals de solució de conflictes de treball.
e) Promoure eleccions per a delegats i delegades de personal i Comitè d’Empresa i òrgans corresponents de les Administracions públiques.
f) Obtindre cessions temporals de l’ús d’immobles patrimonials públics en els termes que legalment s’estableixi.
g) Qualsevol altra funció representativa que s’estableixi.


Títol 4

De l’acció sindical

Article 7

1) Els treballadors i treballadores afiliades a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centre de treball:

a) Constituir Seccions Sindicals segons l’establert en els estatuts del sindicat.
b) Celebrar reunions, prèvia notificació a l’empresari i/o empresària, recaptar quotes i distribuir informació sindical, fora d’hores de treball i sense pertorbar l’activitat normal de l’empresa.
c) Rebre informació que li remeti el seu sindicat.

2) Sense perjudici del que s’estableixi mitjançant el conveni col•lectiu, les Seccions Sindicals que tinguin representació en els Comitès d’Empresa tindran els següents drets:

a) Amb la finalitat de facilitar la difusió d’aquells avisos que puguin interessar als seus i seves afiliades al sindicat i als treballadors i treballadores en general, l’empresa posarà a la seva disposició un tauler d’anuncis que deurà situar-se en el lloc del treball i on s’hi garanteixi un adequat accés als treballadors i treballadores.
b) La negociació col•lectiva, en els terminis establerts en la seva legislació específica.
c) A la utilització d’un local adequat en el que es puguin desenvolupar les seves activitats sindicals.

Article 8

1) Els i les que ostentin càrrecs electes en les organitzacions sindicals tindran dret a:

a) Al gaudiment dels permisos necessaris per al desenvolupament de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, podent-se establir, per acord, les necessitats pròpies de la tasca sindical.
b) A l’excedència forçosa, o a la situació equivalent en l’àmbit de la funció pública, amb el dret a la reserva del seu lloc de treball i al còmput d’antiguitat mentre duri l’exercici del seu càrrec representatiu, reincorporant-se al seu lloc de treball després del mes següent a la data de la seva cessió.
c) A l’assistència i accés als centres de treball per a participar en activitats pròpies del seu sindicat o del conjunt dels i de les treballadores, prèvia comunicació a l’empresari o empresària.

2) Els i les representants sindicals que participin en les comissions negociadores de convenis col•lectius, mantenint la seva vinculació com a treballador o treballadora en actiu en alguna empresa, tindran dret a la concessió dels permisos que siguin necessaris per tal de poder desenvolupar adequadament la seva feina com a negociadors o negociadores, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació.

Article 9

1) En les empreses o centres de treball que tinguin més de 10 treballadors i/o treballadores, les Seccions Sindicals que puguin constituir-se pels treballadors i treballadores afiliades als sindicats, estaran representats pels delegats i/o delegades sindicals escollits entre els seus i les seves afiliades de l’empresa corresponent.

2) Ja sigui per acord, ja sigui per negociació col•lectiva, es podrà ampliar el nombre de delegats i delegades establerts en l’escala que fa referència en aquest articulat, que atenent a la plantilla de l’empresa correspon a cada un d’aquests criteris:

a) D’un a 10 treballadors: un delegat
b) D’onze a 50 treballadors: dos delegats
c) De 51 a 70 treballadors: tres delegats
d) Més de 70 treballadors: Quatre delegats

3) Els i/o les delegades sindicals, en el supòsit que no formin part del Comitè d’Empresa, tindran les mateixes garanties que les establertes legalment per els i les membres del Comitè d’empresa o dels òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions públiques, així com els següents drets, a menys que es digui el contrari per conveni col•lectiu:

a) Tenir accés a la mateixa informació i documentació que l’empresa posi a disposició del Comitè d’Empresa, estan obligats els i delegades sindicals a guardar silenci professional en aquelles matèries què legalment es reguli.
b) Assistir a les reunions del Comitè d’Empresa i dels òrgans interns de l’empresa en matèria de seguretat i higiene o dels òrgans de representació que s’estableixi en les Administracions públiques, amb veu però sense vot.
c) Ésser escoltats i escoltades per l’empresa prèviament a l’adopció de mesures de caràcter col•lectiu que afectin als i les treballadores en general i als i les afiliades al seu sindicat en particular i, específicament, en els acomiadaments i sancions d’aquests últims.

Article 10

1) En els convenis col•lectius podran establir-se clàusules per a les quals els treballadors i treballadores incloses en el seu àmbit d’aplicació atenguin econòmicament la gestió dels sindicats representats en la comissió negociadora, fixant un cànon econòmic i regulant les modalitats del seu import. En tot cas, es respectarà la voluntat individual del treballador i treballadora, que deurà expressar-se per escrit en la forma que es determini en la negociació col•lectiva.


Títol 5

De la tutela de la llibertat sindical i repressió de comportaments anti-sindicals

Article 11

1) Seran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col•lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari i/o empresària que continguin o suposin qualsevol discriminació en el treball o en les condicions de treball, siguin favorables o contraries, per raó de l’adhesió o no a un sindicat, als seus acords o a l’exercici en general d’activitats sindicals.

Article 12

1) Qualsevol treballador i treballadora o sindicat que consideri lesionats els drets de llibertat sindical, per actuació de l’empresari o empresària, associació patronal, Administració pública o qualsevol altra persona, entitat o corporació pública o privada, podrà demanar la tutela del dret davant la jurisdicció competent a través del procés de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

2) Expressament seran considerats lesions a la llibertat sindical els actes d’ingerència consistents a fomentar la constitució de sindicats dominants o controlats per un empresari o empresària o una associació empresarial, o en sostindre econòmicament o en qualsevol altra forma sindicats amb el mateix propòsit de control.

Article 13

1) El sindicat al qual pertanyi el treballador o treballadora presumptament lesionat podrà personar-se com a soci demandant del mateix.